1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Громадська організація "АСОЦІАЦІЯ КАРИКАТУРИСТІВ" (далі - Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2.    Повне найменування Організації - громадська організація "АСОЦІАЦІЯ КАРИКАТУРИСТІВ".
1.3.    Громадська організація "АСОЦІАЦІЯ КАРИКАТУРИСТІВ" створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про громадські об'єднання”, іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.4.    Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.
1.5.    Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.6.    Статус: громадська організація з місцевим статусом. Діяльність Організації поширюється на територію міста Києва.
1.7.    Організаційно-правова форма: громадська організація. Організація не передбачає одержання прибутку від своєї ді­яльності.
1.8.    Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.
1.9.    Організація не відповідає по зобов'язаннях держави, а держава не відповідає по зобов'язаннях Організації.
1.10.  Юридична адреса Організації: Україна, 03142, Київ, бульвар Академіка Вернадського, 57, кв. 39.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.    Головною метою діяльності Організації є об'єднання кари­катуристів та художників для вирішення спільних проблем, розвитку власного духовно-особистісного потенціалу та самореалізації у сус­пільному житті, та творчості.
2.2.    Для досягнення мети Організація, у відповідності зі встановленим чинним законодавством України порядком, здійснює нас­тупні завдання:
2.2.1. сприяння реалізації завдань, спрямованих на добробут та соціальний захист карикатуристів та художників;
2.2.2. об'єднання карикатуристів та художників відповідно до інтелектуальних, професійних та особистих інтересів;
2.2.3. інформаційно-просвітницька робота з актуальних питань сучасності, розповсюдження та пропаганда своєї діяльності;
2.2.4. участь у розробці та реалізації цільових комплексних програм та проектів;
2.2.5. участь у проведенні культурно-дозвільної та розважаль­ної діяльності;
2.2.6. здійснення інформаційної, матеріальної та фінансової підтримки карикатуристів та художників;
2.2.7. сприяння підвищенню рівня професійної підготовки карикатуристів та художників;
2.2.8. участь у суспільно-політичній діяльності згідно з чинним законодавством;
2.2.9. встановлення дружніх та ділових контактів у сфері статутної діяльності з різними організаціями, підприємствами та установами.
2.3.    Організація, в установленому чинним законодавством Укра­їни порядку, здійснює наступну діяльність:
2.З.1. здійснення заходів, спрямованих на розповсюдження ін­формації про діяльність Організації і пропагування її цілей;
2.3.2. проводить соціологічні опитування, вивчення громадсь­кої думки у т.ч. з питань діяльності Організації;
2.3.3. проводить культурно-масові заходи (виставки, конкурси, тощо) і освітню діяльність в галузі карикатури;
2.3.4. організує благочинні акції, проекти, програми як са­мостійно, так і спільно з іншими підприємствами, установами, гро­мадськими та благодійними організаціями, та установами;
2.3.5. взаємодіє та співпрацює з підприємствами, установами, громадськими та благодійними Організаціями,  а також приватними особами в Україні та за її межами;
2.3.6. створює банки даних та інформаційні системи для членів Організації;
2.3.7. співпрацює з творчими спілками, державними і недержав­ними установами, громадськими організаціями;
2.3.8. розповсюджує літературу, інформаційні матеріали, від­повідно до статутних завдань Організації;
2.3.9. організує заходи по обміну досвідом та інше співро­бітництво з організаціями відповідного напрямку та профілю;
2.3.10. організує та проводить конференції, симпозіуми, семі­нари.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.    Організація, в установленому чинним законодавством Укра­їни порядку, має право:
3.1.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набу­вати майнових і немайнових прав;
3.1.2. представляти і захищати свої законні інтереси, а також інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
3.1.3. одержувати від державних органів влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалі­зації своїх статутних цілей та завдань;
3.1.4. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
3.1.5. вступати у виборчі коаліції;
3.1.6. створювати підприємства, установи та організації з правами юридичної особи, з метою виконання статутних завдань Орга­нізації;
3.1.7. підтримувати прямі міжнародні контакти з Організаціями громадян інших країн, укладає відповідні угоди та бере участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
3.1.8. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
3.1.9. бути членом інших громадських та благодійних організа­цій;
3.1.10. створювати та реалізовувати різноманітні проекти, запроваджувати програми, використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству;
3.1.11. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстра­ції у порядку, визначеному Законом України «Про громадські об'єднання» для реєстрації символіки об'єднання громадян;
3.1.12. організовувати місцеві осередки Організації;
3.1.13. направляти своїх членів у відрядження, в тому числі і за кордон, з метою навчання, ознайомлення з досвідом, збирання ін­формації, участі у переговорах, спільних заходах, встановлення кон­тактів;
3.1.14. залучати для реалізації заходів, спрямованих на досягнення її мети і Статутних завдань осіб, що не є членами Організа­ції, на підставі трудових договорів;
3.1.15. популяризувати своє ім'я (назву), символіку.

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1.    Членство в Організації є індивідуальним та добровільним.
4.2.  Членами Організації можуть бути громадяни України та іноземних держав, особи без громадянства, особи будь-якого віку, статі, віросповідання, соціального походження і національності,  які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18-річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань Організації, підтримують мету, завдання Організації і визнають її Статут.
4.3.    Прийом до членів Організації та виключення з їх числа здійснюється на підставі письмової заяви Правлінню Організації в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає відповідне рішення не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви.
4.4.    Загальні збори Організації мають право делегувати право в прийняття в члени організації керівному органу організації – Правлінню Організації.
4.4.    Права члена Організації:
4.6.1. обирати і бути обраним до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією, в тому числі шляхом обговорення та голосування з усіх пи­тань її діяльності;
4.6.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
4.6.3. вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до  Правління  та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах;
4.6.4. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді у встановлений законодавством термін;
4.6.5. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
4.6.6. одержувати матеріальну та іншу підтримку Організації щодо захисту та реалізації своїх прав і інтересів, здійснення власних творчих ідей, проектів, програм і пропозицій;
4.6.7. вільного виходу з Членів Організації.
4.6.8. члени Організації мають рівні права.
4.6.9. члени Організації також можуть користуватися іншими правами, передбаченими законодавством та/або рішеннями органів уп­равління Організації.
4.5.    Члени Організації зобов’язані:
4.7.1. дотримуватись положень Статуту Організації;
4.7.2. виконувати рішення керівних органів Організації;
4.7.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;
4.7.4. сприяти здійсненню завдань Організації;
4.7.5. не допускати дій, які наносять Організації матеріальну шкоду та шкодять її репутації;
4.7.6. брати участь у заходах, що проводяться Організацією;
4.7.7. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, цим Статутом та рішеннями органів управління Організації.
4.6.    Членство в Організації припиняється у випадках:
4.8.1. виходу із Організації за власним бажанням;
4.8.2. виключення із Організації за рішенням Правління у зв’язку із  порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або він не виконує рішення органів управління Організації, наносить шкоду інтересам Організації та її членам, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин.
4.7.    Рішення про виключення з членів Організації приймається Загальними зборами Організації у складі не менше, як 2/3 (дві третини) голосів присутніх членів Загальних зборів Організації, які повинні складати не менше 3/4 (три четвертих) від загальної кількості членів Організації, або рішенням більшості членів Правління Організації.
4.8.    Членські внески члену, який вибув з Організації, не повертаються.
4.9.    Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.
4.10.  Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо спору між ним і Організацією.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

5.1.    Органами управління Організацією є: Загальні Збори Членів Організації (далі – Загальні Збори), Правління Організації, Голова Правління.
5.2.    Загальні збори.
5.2.1. Загальні Збори є вищим органом Організації, які скликаються не менше одного разу на два роки, або в разі необхідності, або за рішенням більшості членів Правління Організації, або за вимогою членів Організації, або за вимогою 1/10 (однієї десятої) кількості членів Організації.
5.2.2. Загальні Збори вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів Організації.
5.2.3. В Загальних Зборах беруть участь усі Члени Організації або їх представники, і правомочні, якщо на них присутні не менше 2/3 (дві третини) членів Організації. Кожний Член Організації має один голос. Рішення, які приймаються Загальними Зборами, є обов'язковими для всіх чле­нів та Правління Організації.
5.2.4. Позачергові Загальні Збори скликаються Правлінням чи Головою Організації при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України. Про проведення позачергових Загальних Зборів Правління зобов'язане сповістити всіх членів Організації не пізніше як за 20 днів до проведення засідання Загальних Зборів. Кожний член Організації має право пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного не пізніше, ніж за 10 днів до скликання За­гальних Зборів.
5.2.5. Не менш як 1/10 (одна десята) частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних Зборів Членів Організації. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних Зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні Збори.
5.3.    До компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:
5.3.1. внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів та Статуту Організації;
5.3.2. визначення основних напрямів діяльності Організації, керівних принципів та пріоритетів Організації, а також програм, спрямованих на їх реалізацію;
5.3.3. обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління;
5.3.4. обрання та відкликання Голови Організації;
5.3.5. затвердження внутрішніх нормативних актів та доку­ментів, які врегульовують діяльність керівних органів Організації;
5.3.6. визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією;
5.3.7. прийняття рішення про реорганізацію, припинення діяльності або ліквідацію Організації, формування ліквідаційної комісії, затвердження лікві­даційного балансу Організації;
5.3.8. затвердження річних результатів діяльності Організа­ції, звітів Правління та заснованих Організа­цією підприємств, організацій, установ та осередків;
5.3.9. прийняття рішень про порядок формування та викорис­тання фондів Організації;
5.3.10. визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією;
5.3.11. призначення аудиторських перевірок діяльності Орга­нізації;
5.3.12. затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації;
5.3.13. прийняття рішень з інших питань, що віднесені до компетенції Загальних Зборів законодавством України.
5.4.    Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як 2/3 (дві третини) членів Загальних Зборів Організації. 
З питань, передбачених п. 5.3.1 (внесення змін до Статуту), п.5.3.7 (прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію) рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 (три четвертих) членів Загальних Зборів Організації. Також 3/4 (трьома четвертими) голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить 50 (п’ятдесят) і більше відсотків майна організації. З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю від загальної кількості членів Організації, що присутні на зборах.
5.5.    Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа Членів, обрана Загальними  Зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи  засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.
5.6. Правління Організації.
5.6.1. Виконавчим органом Організації є Правління Орга­нізації. Правління обирається Загальними Зборами у кількості З (трьох) осіб, терміном на 5 (п'ять) років. Голова Правління обирається Загаль­ними Зборами терміном на 5 (п'ять) років.
5.6.2. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю. Члени  Правління можуть бути переобрані на наступний термін.
5.6.3. Правління підзвітне Загальним Зборам та організовує ви­конання їх рішень. Правління працює від імені Організації та у ме­жах, що передбачені цим Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.6.4. Правління забезпечує ефективну діяльність Організації і несе відповідальність перед членами Організації. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління, яке представляє інтереси членів Організації на період між Загальними Зборами. Правління має збиратися на засідання не менш як один раз на рік.
5.6.5. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами.
5.6.6. Головою Правління є Голова Організації, який обирається з членів Правління Організації.
5.6.7. головує на засіданнях Правління Голова Організації, а за його відсутності - член Правління, уповноважений належним чином Головою Правління. Голова Правління підписує всі рішення, прийняті Прав­лінням. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління;
5.6.8. усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації. Про час, місце, та порядок денний Зборів члени Правління повідомляються заздалегідь;
5.6.9. позачергові засідання скликаються на третини членів Правління;
5.6.10. засідання Правління є правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше як дві третини членів Правління;
5.6.11. рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні, оформлюються протоколом та зберігаються Секретарем;
5.6.12. члени Правління Організації здійснюють свою діяль­ність на громадських засадах, або за плату.
5.7.    До повноважень Правління належать:
5.7.1. організація виконання рішень Загальних Зборів і поточної діяльності Організації.
5.7.2. скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів.
5.7.3. підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.
5.7.4. затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;
5.7.5. управління, захист та розпорядження майном Організації відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
5.7.6. затверджувати і змінювати оперативні і фінансові плани, складати річні бюджети, баланси і звіти Організації;
5.7.7. затвердження штатного розпису Організації, преміювання працівників Організації.
5.7.8. вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.
5.7.9. прийняття рішень про створення та ліквідацію уста­нов, організацій, підприємств та осередків Організації, затверд­ження Положень та Статутів цих організацій, призначення чи звільнен­ня їхніх керівників;
5.7.10. прийняття рішень про участь Організації у діяльнос­ті інших організацій;
5.7.11. організація міжнародних зв'язків Організації;
5.7.12. винесення питань на Загальні Збори про внесення змін та доповнень до Статуту Організації;
5.7.13. затвердження символіки та атрибутики Організації;
5.7.14. здійснення прийому до членів Організації та виклю­чення з членів Організації;
5.7.15. ведення реєстру членів Організації;
5.8.    Голова Правління:
5.8.1. організовує і керує діяльністю Правління;
5.8.2. діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами, укладає та підписує цивільно-правові договори та угоди від імені Організації;.
5.8.3. відкриває рахунки в установах банків, підписує фінансові та інші документи Організації;
5.8.4. має право першого підпису на документах, щодо ді­яльності Організації;
5.8.5. видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;
5.8.6. організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації;
5.8.7. затверджує штатний розклад та посадові обов’язки працівників Організації, приймає на роботу та звільняє працівників Організації згідно з законодавством, укладає з ними конт­ракти та трудові угоди, встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання, затверджує посадові обов’язки працівників Організації;
5.8.8. виступає розпорядником коштів та майна Організації, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації;
5.8.9. організовує підготовку засідання Правління;
5.8.10. вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів;
5.8.11. організовує роботу організаційно-структурних під­розділів, а також місцевих осередків Організації.
5.8.12. несе особисту відповідальність за виконання покладених на Правління завдань.
5.8.13. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням, і в межах своєї компетенції і повноважень, забезпечує виконання їх рішень;
5.8.14. звітує на чергових Загальних зборах про поточну діяльність Організації, позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як 1/3 (однієї третини) членів Організації.
5.8.15. Голова Організації призначається та звільняється Загальними Зборами організації, є підзвітним Загальним Зборам та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації;
5.9.    Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Правління Організації або Голови Правління можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із рішенням Правління Організації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління член (члени) можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.
5.10.  Засідання керівних органів Організації (Загальних Зборів, Правління Організації) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних Зборів, Правління Організації) про обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
5.11.  У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менш як 2/3 (дві третини) членів керівного органу. Члени керівного органу управління зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше 3 (трьох)  робочих днів з дати надсилання питання.

6. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.
6.2. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.
6.3. Філія Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій Організації.
6.4. Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів Організації.
6.5.Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються і діють на підставі довіреності.

7. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1.    Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.
7.2.    Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених чинним законодавством.
7.3.    Доходи   або   майно Організації не підлягають розподілу між її засновниками або членами, посадовими особами, та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого   окремого   засновника або члена, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). Організація не має права забезпечувати позики або кредити її членам.
7.4.    Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації.
7.5.    Внески до Організації можуть здійснюватись у національ­ній та іноземній валюті, матеріальними цінностями, майном, вико­нанням робіт чи наданням послуг.
7.6.    Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:
          7.6.1. кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;
          7.6.2. вступні та членські внески членів Організації, сума яких визначається загальними зборами членів Організації або Правління;
          7.6.3. дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
          7.6.4. благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
          7.6.5. кошти від основної діяльності Організації, відповідно до Статуту та законодавства;
          7.6.6. пасивні доходи;
          7.6.7. інші джерела, які не суперечать чинному законодавству.
7.7.    Майно і кошти «Організації» можуть використовуватися на:
          7.7.1. адміністративно-господарські потреби Організації;
          7.7.2. фінансування заходів Організації, які проводяться відповідно до цілей його діяльності;
          7.7.3. оренду та придбання необхідного майна;
          7.7.4. оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;
          7.7.5. матеріальне заохочення найбільш активних членів Організації;
          7.7.6. інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами Організації.
7.8.    Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном.
7.9.    Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями його членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законодавством.
7.10.  Організація є власником належного їй майна і здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування і розпорядження майном, що є її власністю. Право власності Організації реалізовує Правління.
7.11.  Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Фінансова діяльність Організації здійснюється згідно чинного законодавства і не є підприємницькою або іншою прибутковою діяльністю.
7.12.  Штатний розпис  та грошові витрати затверджуються Загальними зборами Організації, розпорядником яких є Правління Організації.
7.14.  Організація є самостійною у питаннях прийняття рішень щодо визначення умов оплати праці працівників штатного апарату та використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.15.  Організація» не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.
 7.13. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
 
8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1.    Організація створена на невизначений строк.
8.2.    Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
8.3.    Припинення діяльності Організації може бути здійснено шляхом її реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу, ліквідації або за рішенням суду про заборону Організації.
8.4.    Реорганізація або ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш як 3/4 (три четвертих) присутніх на Зборах Членів Організації. Порядок та правові наслідки реорганізації визначаються відповідно до чинного законодавства.
8.5.    Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до статуту.
8.6.    Оцінка майна при ліквідації Організації здійснюється з урахуванням його фізичного та морального зносу.
8.7.    Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і передає його на затвердження Загальним Зборам.
8.8.    У разі ліквідації  Організації її активи не можуть перерозподілятись між її членами і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1.    Зміни до статуту приймаються вищим керівним органом управління – Загальними зборами, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 3/4 (три четвертих) присутніх на Зборах Членів Організації.
9.2.    Зміни до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації відповідно до вимог законодавства України.
© Асоціація карикатуристів © Дизайн Костантина Казанчева
Создание сайта и поддержка сайта: веб-студия DA.net